337 เงื่อนไขการให้บริการ

337 เงื่อนไขการให้บริการ

1.ยอมรับข้อกำหนด

ข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้ ("Terms") เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างปักกิ่ง 337 เทคโนโลยี จำกัด ("337"หรือ"เรา") และคุณ ("you") โดยการใช้หรือการเข้าถึงเกมใด ๆ ของ 337 หรือโปรแกรมประยุกต์ ("Service") ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยการเข้าถึงหรือการใช้บริการของคุณ ถือว่าคุณได้ยอมรับว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจ และยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนด 337 ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจ ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อตกลงเหล่านี้ในเวลาใดก็ได้แต่เพียงผู้เดียว และคุณยินยอมที่จะผูกพันตามการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขดังกล่าว ถ้าหากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ กรุณางดใช้บริการของเรา

คุณต้องรับผิดชอบในการคอยอ่านข้อตกลงอยู่เสมอ ๆ หากคุณยังคงใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อตกลงจะถือว่าเป็นการยอมรับของการปรับปรุงข้อตกลง ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ แนวทางแก้ไขปัญหาของคุณมีทางเดียว คือการยุติการใช้บริการของคุณ และยกเลิกบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในบริการ

หากคุณละเมิดข้อตกลง 337 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกคำเตือนเกี่ยวกับการละเมิด หรือทำการยกเลิกได้ทันที หรือระงับบัญชีใด ๆ หรือทั้งหมดที่คุณได้สร้างขึ้นเพื่อการใช้บริกาอมรับว่า 337 ไม่จำเป็นต้องให้คุณแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณ แต่ก็อาจจะแจ้งล่วงหน้าด้วยเช่นกันร คุณย

337 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าถึงของผู้ใช้บริการใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการละเมิดข้อกำหนด

คุณยอมรับว่า 337 อาจยุติบริการ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในการให้บริการในเวลาใดก็ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยปราศจากความรับผิด

คุณยอมรับว่าคุณมีอายุ 13 ปีหรือมากกว่า หากคุณกำลังระหว่างวัย 13 ถึง 18 ปี, คุณยอมรับว่าผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณได้ดูและยอมรับข้อตกลง

2.ลิขสิทธิ์ / กรรมสิทธิ์

เครื่องมือทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ การออกแบบ, ข้อความ, กราฟิก, รูปภาพ, วิดีโอ, ข้อมูล, โปรแกรมประยุกต์, ซอฟแวร์, เพลง, ไฟล์เสียง และอื่น ๆ และการเลือก และการจัดเรียง) ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื้อหาทั้งหมดของบริการได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่ภายใต้ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา และ / หรือกฎหมายที่คล้ายกันของเขตอำนาจศาลอื่น ๆ

คุณยอมรับเครื่องมือที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในการให้บริการจะไม่ถูกดัดแปลง, คัดลอก, แจกจ่าย, วางแผน, ทำซ้ำ, จำหน่ายใหม่, ดาวน์โหลด, คัดลอก, แสดง, โพสต์, ส่งสัญญาณ หรือจำหน่ายในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเพียงแค่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 337 แสดงยกเว้นที่กล่าวมาแล้วใช้ไม่ได้กับเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณเอง (ตามที่กำหนดด้านล่าง) ที่คุณถูกต้องตามกฎหมายการโพสต์บนเว็บไซต์ของ ทั้งหมดใช้อื่น ๆ ของสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งรวมถึงการใช้อนุพันธ์ต้องได้รับแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 337 การทำซ้ำหรือแจกจ่ายจากสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามชัดแจ้ง และอาจส่งผลให้ถูกลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาที่รุนแรง

337 และ / หรือใบอนุญาตของเจ้าของยังคงอยู่ของชื่อ, ขวา, และดอกเบี้ยรวมทั้งลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและกับวัสดุทั้งหมดที่โพสต์บนบริการโดย 337 ท่านยอมรับว่าท่านไม่ได้รับสิทธิการเป็นเจ้าของใด ๆ โดยใช้บริการนีหรือโดยการเข้าถึงวัสดุใด ๆ โพสต์บนบริการโดย 337 หรืองานอนุพันธ์ใด ๆ ดังกล่าว

337 ถือว่าคุณ ไม่ผูกขาด, ไม่สามารถโอนให้, เพิกถอนใบอนุญาต, จำกัดขอบเขตในการใช้บริการเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูและการใช้บริการที่ใช้บังคับและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ๆ ใบอนุญาตของคุณที่จะใช้บริการถูกจำกัด ด้วยเงื่อนไขเหล่านี้

3.เนื้อหาผู้ใช้

คุณยอมรับว่าคุณมีความเต็มใจที่จะเผยแพร่เนื้อหาที่อยู่ในบริการ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่จัดไว้ให้โดย 337 คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณไม่อาจแจกจ่าย, ขาย, โอน, หรือออกใบอนุญาตเกี่ยวเนื้อหา และ / หรือการประยุกต์ใช้ในลักษณะใด ๆ, ในประเทศใด ๆ หรือบนเครือข่ายสังคมหรือสื่ออื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนจาก 337 คุณอนุญาติให้ 337 มีสิทธิที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในนามของคุณ ในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการของโปรแกรมประยุกต์

ข้อมูล, ข้อความ, ภาพกราฟิกและการเลือกและการจัดเรียงใด ๆ (ในที่นี้" User Content") อัปโหลดไปยังบริการที่มีเรื่องไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ไม่ จำกัด ของการค้าการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และ / หรือการส่งเสริมการขายโดย 337 ข้อความกราฟิกและรูปถ่ายที่มีการอัปโหลดโดยคุณและเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว ของบุคคลจากผู้ที่เนื้อหาของผู้ใช้ที่มา ดังนั้นคุณมีความรับผิดชอบและ 337 จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับสิ่งที่ผู้ใช้อัปโหลดไฟล์โพสต์, หรือทำให้มีขึ้น 337 อาจหรือไม่อาจควบคุมเนื้อหาของคุณและไม่รับประกันความถูกต้องมีคุณภาพหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของคุณที่โพสต์ผ่านทางโปรแกรม 337 โดยการใช้ 337 ท่านได้รับทราบและยอมรับว่าคุณอาจจะต้องพบกับสิ่งที่คุณพบว่าไม่พอใจหรือน่ารังเกียจ คุณตกลงว่าจะไม่นำ 337 ไปเกี่ยวข้องภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ต้องระวางโทษสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดในเนื้อหาของผู้ใช้หรือสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นโดยการใช้ของเนื้อหาของผู้ใช้

337 ขอสงวนสิทธิ์ในการนำออก และลบเนื้อหาของผู้ใช้บริการใด ๆ โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้

4.สกุลเงินเสมือน / สินค้า

บริการที่อาจรวมถึงโอกาสที่จะซื้อสกุลเงินเสมือนในเกม ("Virtual Currency") ที่อาจทำให้คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการด้วยใช้"เงินจริง"เพื่อขอรับสกุลเงินเสมือนจริง สกุลเงินเสมือนจริงไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินจริง, สินค้า, หรือรายการอื่น ๆ ที่มีมูลค่าจากทาง 337 หรือบุคคลอื่น ๆ คุณเข้าใจว่าคุณไม่มีสิทธิหรือไม่มีความเป็นเจ้าของอุปกรณ์เสมือนหรือสกุลเงินเสมือนจริงในเกม

การซื้อจากสกุลเงินเสมือนของคุณเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงิน, แลกเปลี่ยน, ถ่ายโอน ยกเว้นอยู่ในดุลพินิจของ 337 คุณไม่สามารถซื้อ, ขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราเสมือนจริงที่อยู่นอกเหนือจากการให้บริการ การทำเช่นนี้เป็นการละเมิดข้อตกลงและอาจส่งผลบัญชีของคุณถูกยกเลิกจากบริการ และ / หรือดำเนินการตามกฎหมาย

337 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน, การจัดการ, ควบคุมและ / หรือยกเลิกสกุลเงินเสมือนจริงตามที่เห็นสมควร ราคาและความพร้อมของสินค้าเสมือนในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.กฏการปฏิบัติ / การใช้งาน

บริการ 337 อาจจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเช่นฟอรั่ม, ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีการพูดคุย ("Communication Channels ") ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการอื่น ๆ 337 ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ แต่อาจจะตรวจดูด้วยเช่นกัน และขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิ่งที่โพสต์ในช่องทางการสื่อสาร และการลบสิ่งใด ๆ ณ เวลาใด ๆ โดยอาจมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่พิจารณาเห็นสมควร นอกจากนี้ 337 ยังอาจยกเลิก หรือระงับการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารของคุณ ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ ให้ทราบด้วย คุณรับทราบว่าการสนทนาที่โพสต์ หรือสิ่งที่โพสต์โดยผู้ใช้ภายในช่องทางการสื่อสารไม่ได้รับการรับรอง และไม่ถูกควบคุมโดย 337 และการสื่อสารเหล่านี้ไม่ถูกพิจารณาหรือเห็นชอบโดย 337 ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใด ๆ 337 จะไม่มีการรับผิดสำหรับกิจกรรมภายในช่องทางการสื่อสารใด ๆ

คุณยอมรับว่าการสื่อสารทั้งหมดของคุณที่มีภายในช่องทางการสื่อสารถือเป็นสาธารณะ ดังนั้นคุณไม่สามารถคาดหวังความเป็นส่วนตัวจากการใช้บริการภายในช่องทางการสื่อสาร 337 จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันภายในช่องทางการสื่อสารหรือการกระทำของผู้ใช้อื่น ๆ

คุณยอมรับว่าการใช้บริการของคุณจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย และคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎการใช้งาน และคุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการไปช่องดังที่จะกล่าวถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะตัวอย่างเหล่านี้เท่านั้น :

1.โพสต์, อัปโหลด, ส่งหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสิ่งลามกอนาจาร, หยาบคาย, ภาพลามกอนาจารทางเพศ หรือในลักษณะอื่น ๆ

2.ใส่ร้าย, สบประมาท, เยาะเย้ย, ติดตาม, ข่มขู่, คุกคาม, ข่มขู่หรือละเมิดใคร, เกลียดชัง, เหยียดสีผิว, เหยียดเชื้อชาติ, หรือความคิดเห็นส่วนตัว, การโต้แย่งที่คุกคาม

3.อัพโหลด หรือส่งไฟล์ (หรือพยายามที่จะอัปโหลดหรือส่ง) ที่มีไวรัส, ม้าโทรจัน (Trojan horses) , หนอนอินเตอร์เน็ต, ไทมบอมบ์ (time bombs) , ไวรัสลบข้อมูล (cancelbot), ไฟล์หรือข้อมูลที่เสียหาย, หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่คล้ายกันอื่น ๆ หรือโปรแกรมที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับการดำเนินงานของบริการ หรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้คนอื่น ๆ

4.ระเมิด สัญญา, บุคคล, ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ รวมทั้งการใช้การอัปโหลดการส่งแจกจ่ายหรือจัดให้มีข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ได้ผ่านบริการในลักษณะละเมิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, ความลับทางการค้า, หรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ (รวมทั้งสิทธิของความเป็นส่วนตัวหรือการประชาสัมพันธ์)

5.พยายามที่จะรับรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ จากสมาชิกคนอื่น ๆ

6. ใช้ช่องทางในการช่วยเหลือ หรือปุ่มร้องเรียนเพื่อให้การรายงานเท็จกับ 337

7.พัฒนา, แจกจ่าย, หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ แจ้งให้สมาชิกอื่น ๆ ทราบถึงโปรแกรม"อัตโนมัติ" โปรแกรม"แมโคร"โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือ"ยูทิลิตี้ที่ใช้ในการโกง"อื่น ๆ โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน

8.หาประโยชน์, กระจายหรือแจ้งให้สมาชิกอื่น ๆ ทราบถึงความผิดปกติ, บกพร่อง ที่ทำให้เกิดข้อได้เปรียบที่ไม่ได้ตั้งใจ

9.ระเมิดกฎหมายหรือระเบียบ หรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการแฮ็ก (hacking, cracking) หรือการกระจายซอฟต์แวร์ปลอม หรือแฮ็ก (hacks) การให้บริการ

6.การปฏิเสธการรับประกัน; การจำกัดความรับผิด

คุณยอมรับว่าการใช้บริการของคุณ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย, 337, เจ้าหน้าที่, กรรมการ, พนักงาน, และตัวแทนขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ที่แสดงถึง หรือบอกเป็นนัยในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และการใช้งานของคุณดังกล่าวรวมถึงการรับประกันโดยนัยของชื่อ, ซื้อขาย, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือไม่ละเมิดความถูกต้องผู้มีอำนาจสมบูรณ์ ที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับเวลา 337 ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาในการให้บริการของเนื้อหาของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับการบริการที่และไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ (i) ข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหา (ii) ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของธรรมชาติใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงของคุณและการใช้บริการ (iii) ใด ๆ เข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราและ / หรือใด ๆ และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดและ / หรือข้อมูลทางการเงินที่จัดเก็บอยู่ในนั้น, (iv) การหยุดชะงักหรือหยุดการส่งไปยังหรือจากบริการนี (V) ข้อบกพร่องใด ๆ , ไวรัส, ม้าโทรจันหรือสิ่งที่คล้ายกันซึ่งอาจจะส่งผ่านทางบริการโดยบุคคลที่สามใด ๆ และ / หรือ (vi) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดในเนื้อหาใด ๆ หรือสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาที่โพสต์ใด ๆ, อีเมล์, ที่ส่ง, หรือกิจกรรมอย่างอื่นผ่านทางบริการ

ไม่มีกรณีใด ๆ ที่ 337 กรรมการ, เจ้าหน้าที่, ตัวแทน, คู่สัญญา, คู่ค้า, และพนักงานของบริษัท ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามใด ๆ เป็นพิเศษโดยทางตรง, ทางอ้อม, โดยมิได้ตั้งใจ, กรณีพิเศษ, การลงโทษ หรือผลสืบเนื่องใด ๆ ก็ตามรวมทั้งผลกำไรที่สูญหายหรือ ข้อมูลที่สูญหายไปที่เกิดจากการใช้บริการของคุณหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในการเข้าถึงผ่านหรือผ่านการดาวน์โหลดจากบริการ ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการรับประกัน, สัญญา, การละเมิดสิทธิ, หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ และอย่างไรก็ตาม 337 ไม่ได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายเหล่านี้ ข้อจำกัดของความรับผิดดังกล่าวข้างต้นจะใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ โดยคุณรับทราบว่า 337 ไม่ต้องรับผิดต่อการชดเชยผู้ใช้, หรือการหมิ่นประมาท, หรือสิ่งผิดกฎหมายของบุคคลที่สาม และความเสี่ยงของอันตรายหรือความเสียหายจากสิ่งที่กล่าวมากับคุณอย่างสิ้นเชิง

คุณตกลงที่จะป้องกันและระงับ 337 และกรรมการ, เจ้าหน้าที่, ตัวแทน, คู่สัญญา, คู่ค้า, และพนักงาน ให้พ้นจากความสูญเสียใด ๆ ,ความรับผิด, ข้อร้องเรียน, ความเสียหาย, ค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งค่าทนายความที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ (i) การใช้ในการเข้าถึงและการให้บริการของคุณ (ii) การละเมิดข้อตกลงใด ๆ ของบริการ (iii) ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามของคุณรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์, ทรัพย์สิน, หรือสิทธิส่วนบุคคลใด ๆ ( iv) แอบอ้างว่าเป็นคุณ ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สามใด ๆ หรือ (v) เนื้อหาที่คุณโพสต์หรือแบ่งปันกับผู้อื่นหรือผ่านทางบริการนี้

7.ทั่วไป

โดยการเยี่ยมชมหรือใช้บริการของเราคุณยอมรับว่ากฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของกฎหมาย และไม่คำนึงถึงที่อยู่ของคุณ มีผลบังคับใช้ข้อกำหนดการให้บริการ และข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณและ 337 การเรียกร้องหรือข้อพิพาทระหว่างคุณและ 337 ที่เกิดขึ้นในบางส่วนหรือทั้งหมดจากการใช้บริการของคุณจะต้องตัดสินโดยศาลที่มีอำนาจในเขตไฮ่เตี้ยน (Haidian District), ปักกิ่ง และคุณยินยอมที่จะสละสิทธิ์ และการป้องกันทั้งหมดของของเขตอำนาจส่วนบุคคลและฟอรั่ม ความสะดวกสบาย ไม่เกี่ยวกับสถานที่และเขตอำนาจในกรุงปักกิ่ง 337 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ในการให้บริการในเวลาใด ๆ และไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องคอยตรวจดูข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การใช้ 337 ต่อไปนี้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการให้บริการใด ๆ ของคุณจะมีความหมายถึงการยอมรับของคุณและการยอมรับของการปรับปรุงข้อตกลงของ คุณและ 337 ยอมรับว่าสาเหตุการกระทำที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการจะต้องอยู่ภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากเหตุของการกระทำเกณฑ์คงค้าง เหตุอื่นใดสาเหตุดังกล่าวของการดำเนินการคือระงับถาวร

Copyright © 2011 337, Inc สงวนสิทธิ์ทั้งหมด
It seemed your login status got changed. Please refresh the page
แน่นอน