337 Zasady Świadczenia Usług

337 Zasady Świadczenia Usług

I. Postanowienia Ogólne

Niniejsze Zasady Świadczenia Usług ("Zasady") stanowią umowę pomiędzy 337 Technology Limited. (zwanym dalej "337" lub "My") a Tobą ("Ty"). W momencie w którym użyjesz lub wykorzystasz jakąkolwiek grę lub aplikację firmy 337 (zwane dalej "Usługą"), zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Zasad. Poprzez użycie lub wykorzystanie Usług potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie ninijejszych Zasad. Firma 337 zachowuje sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych Zasad w dowolnym momencie, Ty zaś zgadzasz się przestrzegać owych zmian lub modyfikacji. Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze Zasady, nie korzystaj z naszej Usługi.

Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne sprawdzanie niniejszych Zasad. Jeśli kontynuujesz użytkowanie naszej Usługi po tym, jak wprowadzone zostały zmiany lub aktualizacje, oznaczać to będzie Twoją zgodę na zmienione Zasady. Jeśli nie zgadzasz się na niniejsze Zasady, prosimy abyś przerwał korzystanie z niniejszej Usługi i usunął wszelkie konta które utworzyłeś podczas użytkowania niniejszej Usługi.

Jeśli naruszysz niniejsze Zasady, firma 337 zachowuje prawo do wysłania ostrzeżenia lub natychmiastowego usunięcia lub zawieszenia jakichkolwiek kont które stworzyłeś podczas użytkowania niniejszej Usługi. Wyrażasz jednocześnie zgodę na to, iż nie jest wymagane, by firma 337 powiadomiła Cię uprzednio o zamiarze usunięcia lub zawieszenia Twego konta/kont.

Firma 337 rezerwuje sobie prawo do odmówienia jakiemukolwiek użytkownikowi dostępu do Usług bez uprzedniego poinformowania go o powodzie tego działania, wliczając w to naruszenie Zasad.

Wyrażasz zgodę na to, by firma 337 mogła w dowolnej chwili, z dowolnego powodu, bez konieczności poinformowania Cię o tym, zaprzestać świadczenia Usługi lub zmienić jej zawartość, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.

Poświadczasz, że masz 13 lub więcej lat. Jeśli masz między 13 a 18 lat, poświadczasz, iż Twój opiekun prawny przeczytał i zgodził się na niniejsze Zasady.

II. Prawa Własności Intelektualnej

Wszelkie materiały, stanowiące część niniejszej Usługi (wliczając w to, lecz nie ograniczając do: projektów, tekstów, plików graficznych, obrazów, filmów, informacji, aplikacji, oprogramowania, muzyki, dźwięków lub wszelkich innych plików, ich części lub kolekcji) stanowią samoistne przedmioty ochrony prawnoautorskiej. Cała zawartość niniejszej Usługi ochraniana jest prawami autorskimi według prawa Stanów Zjednoczonych i/lub podobnych praw innych państw.

Respektujesz fakt, iż żadne z materiałów będących częścią niniejszej Usługi nie mogą być modyfikowane, kopiowane, podlegać dystrybucji, opracowywane, reprodukowane, podlegać ponownej publikacji, pobrane, wyświetlane, zamieszczane, przesyłane lub sprzedane w jakiejkolwiek formie lub celu, w części lub w całości; lub w jakikolwiek inny sposób użyte bez uprzedniej pisemnej zgody firmy 337, o ile działanie nie odnosi się do Twej własnej Zawartości Użytkownika (opisanej poniżej) którą samodzielnie zamieścisz na niniejszej Stronie. Wszelkie inne wykorzystanie materiałów chronionych prawami autorskimi, wliczając w to nabyte prawa pochodne, wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy 337. Wszelka reprodukcja lub ponowna publikacja materiałów dziejąca się niezgodnie z niniejszymi Zasadami jest zabroniona i może skutkować postępowaniem cywilnym i karnym.

Firma 337 i/lub jej licencjonodawcy pozostają właścicielami praw, nazw i własności niematerialnej, wliczając w to prawa autorskie i inną własność intelektualną, oraz właścicielami wszelkich materiałów zamieszczonych w Usługach przez firmę 337. Potwierdzasz niniejszym, iż nie nabywasz jakichkolwiek praw autorskich poprzez użycie niniejszej Usługi lub użycie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Usłudze przez firmę 337, lub jakiegokolwiek dzieła pochodnego.

Firma 337 udziela Ci osobistego, niewyłącznego, niezbywalnego, odwołalnego i limitowanego pozwolenia na korzystanie z Usługi wyłącznie w celu obejrzenia i użycia odpowiednich Usług, i w żadnym innym celu. Twoje pozwolenie na użytkowanie niniejszych Usług ograniczane jest niniejszymi Zasadami.

III. Zawartość Użytkownika

Oświadczasz, iż dobrowolnie publikujesz zawartości w ramach Usługi przy użyciu technologii oraz narzędzi zapewnionych przez firmę 337. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na to, iż nie możesz dokonywać dystrybucji, sprzedaży, transferu lub licencjonowania niniejszej zawartości i/lub aplikacji w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek państwie, na jakimkolwiek portalu społecznościowym lub innych mediach bez wyraźnej pisemnej zgody firmy 337. Udzielasz firmie 337 praw do występowania jako Twój przedstawiciel w okresie użytkowania aplikacji.

Jakiekolwiek dane, treść tekstowa, grafiki, zdjęcia i ich fragmenty lub kompozycje (zwane dalej "Zawartością Użytkownika") zamieszczone w ramach Usługi mogą być, w całości lub częściowo, wykorzystane bez ograniczeń w celach komercyjnych, niekomercyjnych i/lub promocyjnych przez firmę 337. Teksty, grafiki i zdjęcia zamieszczane są przez Ciebie, i odpowiedzialność za nie należy do osoby która stworzyła Zawartość Użytkownika. W związku z tym, nie firma 337 lecz użytkownicy pozostają odpowiedzialni za jakiekolwiek zamieszczane, wysyłane lub w jakikolwiek inny sposób upubliczniane przez użytkowników pliki. Firma 337 zachowuje dla siebie prawo regulowania Zawartości Użytkownika i nie gwarantuje wiarygodności, jakości ani prawości jakiejkolwiek Zawartości Użytkownika zamieszczanej za pośrednictwem aplikacji firmy 337. Poprzez użycie 337 potwierdzasz i zgadzasz się na to, iż możesz napotkać materiały które są obraźliwe lub odpychające. Potwierdzasz fakt, iż firma 337 w żaden sposób nie odpowiada za jakikolwiek elemeny Zawartości Użytkownika, wliczając, lecz nie ograniczając się do: błędów w jakiejkolwiek Zawartości Użytkownika, lub strat lub zniszczeń spowodowanych użyciem Zawartości Użytkownika.

337 reserves the right to remove and permanently delete any User Content from the Service with or without notice.

Firma 337 zachowuje prawo do trwałęgo usunięcia jakiejkolwiek Zawartości Użytkownika z Usługi bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym.

IV. Waluta/Towary Wirtualne

Usługi mogą oferować szansę zakupu wirtualnych pieniędzy wykorzystywanych w grze ("Waluta Wirtualna"), za którą musisz zapłacić pieniędzmi w "życiu rzeczywistym". Waluta Wirtualna nie może nigdy zostać wymieniona na rzeczywistą gotówkę, towary, lub jakikolwiek inny przedmiot posiadający wartość w rzeczywistym świecie, ani u firmy 337, ani u żadnej innej trzeciej strony. Poświadczasz niniejszym, iż nie posiadasz żadnych praw ani roszczeń wynikających z posiadania Waluty lub Towarów Wirtualnych.

Dokonany przez Ciebie zakup Waluty Wirtualnej jest ostateczny i nie podlega zwrotowi, wymianie, przeniesieniu, za wyjątkiej wyraźnej zgody firmy 337. Nie możesz dokonać kupna, sprzedaży, ani wymiany Waluty Wirtualnej poza Usługą. Czyn taki stanowić będzie naruszenie Zasad i skutkować może usunięciem Twego konta z Usług i/lub krokami prawnymi.

Firma 337 zachowuje prawo do dowolnej zmiany, zarządzania, kontroli i/lub usunięcia Waluty Wirtualnej. Ceny i dostępność towarów wirtualnych w grze również mogą się zmienić bez uprzedniego powiadomienia o tym.

V. Zasady Użytkowania

Usługa firmy 337 może zapewnić użytkownikom kanały komunikacji takie jak forum, społeczności lub czat (zwane dalej "Kanałami Komunikacji") stworzone, by umożliwić Ci komunikację z innymi użytkownikami Usługi. Firma 337 nie ma obowiązku monitorowania owych Kanałów Komunikacji, lecz może to robić, zachowuje też dla siebie prawo przeglądania materiałów wysyłanych Kanałami Komunikacji, oraz do dowolnego usunięcia jakichkolwiek materiałów, w dowolnej chwili, z jakiegokolwiek powodu, i bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym. Firma 337 może też zawiesić lub odmówić Ci dostępu do któregokolwiek Kanału Komunikacyjnego w dowolnej chwili, bez uprzedniego poinformowania i z dowolnego powodu. Przyjmujesz do wiadomości fakt, że czaty, komentarze i materiały zamieszczane przez użytkowników w Kanałach Komunikacyjnych nie są wspierane ani kontrolowane przez firmę 337, i że owe wiadomości nie powinny być uważane za sprawdzone ani akceptowane przez firmę 337. Firma 337 nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za działania podejmowane na Kanałach Komunikacyjnych.

Przyjmujesz do wiadomości fakt, iż wszelkie wiadomości które zamieszczasz na Kanałach Komunikacyjnych są publiczne, i nie powinieneś oczekiwać prywatności podczas użytkowania Kanałów Komunikacyjnych. Firma 337 nie jest odpowiedzialna za informacje które zamieszczasz na Kanałach Komunikacyjnych, ani za działania innych użytkowników.

Przyjmujesz do wiadomości fakt, iż sposób w jaki użytkujesz Usługę powinien być zgodny z prawem, i że będziesz przestrzegał zasad użytkowania. W związku z tym, deklarujesz, iż nie będziesz używał Usługi do czynów takich jak przykładowo:

1.zamieszczanie, wklejanie, transmisja lub promowanie w jakikolwiek inny sposób treści obscenicznych, niemoralnych, wulgarnych, pornograficznych, epatujących seksem lub powodujących odrazę w jakikolwiek inny sposób

2.zniesławienie, pomówienie, wyśmiewanie, szydzenie, mobbing, grożenie, dręczenie, zastraszanie lub lżenie innych osób, propagowanie treści nawołujących do nienawiści, rasizmu, prześladowań lub w jakikolwiek inny sposób propagujących przemoc lub nietolerancję

3.zamieszczanie lub publikacja (lub próba zamieszczenia lub publikacji) plików zawierających wirusy, trojany, robaki, bomby, cancelboty, uszkodzone pliki lub dane, lub jakiekolwiek inne oprogramowanie które może zakłócić działanie Usługi lub komputerów innych użytkowników

4.naruszanie własności umownej, osobowej, intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek innej strony, wliczając w to użycie, zamieszczenie, transmisję, dystrybucję lub udostępnienie w ramach Usługi jakichkolwiek danych które w jakikolwiek sposób naruszają czyjeś prawa autorskie, prawa do znaków handlowych, patentowe, tajemnice handlowe, lub jakiekolwiek inne prawa innych stron (wliczając prawa prywatności i publiczne)

5.próba zdobycia hasła lub innych danych osobistych innych członków

6.niewłaściwe użycie kanałów pomocy lub przycisków skarg w celu zgłoszenia firmie 337 fałszywych raportów

7.wytwarzanie, dystrybucja lub propagowanie wśród innych użytkowników oprogramowania "auto", oprogramowania "macro" lub innego oprogramowania lub aplikacji stojących w sprzeczności z Umowami Licencyjnymi

8.wykorzystywanie dla własnych celów, dystrybucji lub upublicznienia wiedzy o jakimkolwiek błędzie lub bugu w grze dającym graczowi niesprawiedliwą przewagę nad innymi

9.naruszanie jakichkolwiek praw lub regulacji, lub promowania lub zachęcania do jakiejkolwiek nielegalnej działalności wliczając, lecz nie ograniczając sie do: hackowania, łamania kodu lub rozpowszechniania pirackiego oprogramowania, lub "czitowania" i "hackowania" Usługi

VI. Odrzucenie Odpowiedzialności; Ograniczenie Odpowiedzialności

Zgadzasz się na korzystanie z Usługi na własną odpowiedzialność. Firma 337 i jej zarząd, pracownicy oraz agenci odrzucają jakąkolwiek odpowiedzialność, związaną z użytkowaniem strony internetowej, wliczając w to odpowiedzialność za nazwy, towary, użyteczność do określonego celu lub nienaruszanie praw stron trzecich, użyteczność, nadzór ani inne obowiązki. Firma 337 odrzuca wszelką odpowiedzialność za zawartość Usługi lub jakiejkolwiek strony do której prowadzą linki naszej Usługi, oraz nie poczuwa się do odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek (I) błędów, przeoczeń lub niespójności zawartości, (II) szkód osobistych lub materialnych jakiegokolwiek rodzaju wynikłych z dostępu i użytkowania Usługi, (III) nieupoważnionego dostępu lub użytkowania naszych serwerów i/lub jakichkolwiek danych osobowych i/lub danych finansowych przechowywanych na nich, (IV) zakłóceń lub przerw wysyłu danych z lub do naszej Usługi, (V) jakichkolwiek bugów, błędów, wirusów, trojanów lub podobnego szkodliwego oprogramowania, które może zostać przesłane na lub poprzez naszą Usługę przez jakąkolwiek stronę trzecią, i/lub (VI) jakiekolwiek błędy lub braki danych lub jakiekolwiek szkody wynikłe z użycia jakichkolwiek zamieszczonych, wysłanych, transmitowanych, lub w jakikolwiek inny sposób upublicznionych za pomocą Usługi zawartości.

Firma 337, jej zarząd, pracownicy, agenci, przedstawiciele, partnerzy nie będą w żadnym wypadku odpowiedzialni przed żadną trzecią stroną za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikłe szkody wliczając w to utratę zysku lub danych wynikłe z użytkowania naszej Usługi lub jakichkolwiek materiałów pobranych lub użytkowanych z naszej Usługi, opartych na odpowiedzialności, gwarancji, odszkodowaniu lub jakimkolwiek innym przepisie prawnym, niezależnie od tego czy firma 337 była informowana o możliwości wyniknięcia owych szkód. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności wchodzi w życie w pełni mocy przewidzianej odpowiednimi prawami. Przyzwalasz jednocześnie na zwolnienie firmy 337 od odpowiedzialności za materiały zamieszczane przez użytkowników lub oszczerskie, obraźliwe lub sprzeczne z prawem działania jakiejkolwiek strony trzeciej, oraz że ryzyko poniesienia szkód lub strat wynikłych z powyższych spoczywa wyłącznie na Tobie.

Zgadzasz się na zrzeczenie przez firmę 337, jej zarząd, pracowników, agentów, przedstawicieli i partnerów odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, odpowiedzialność, żądania, pozwy, odszkodowania, koszty lub wydatki, wliczając w to stawki adwokatów, wynikłe z lub w związku z (I) Twoim dostępem do i użytkowaniem Usługi, (II) Twoim naruszeniem jakichkolwiek Zasad opisanych w Zasadach Świadczenia Usług, (III) Twoim naruszeniem praw jakiejkolwiek strony trzeciej, wliczając w to, bez ograniczenia, prawa autorskie, własności lub osobiste, (IV) jakiekolwiek roszczenia wynikłe ze szkód spowodowanych u strony trzeciej w związku z Twoją Zawartością Użytkownika; lub (V) jakąkolwiek Zawartością którą zamieszczasz lub rozpowszechniasz na lub poprzez naszą Usługę.

VII. Postanowienia Ogólne

Poprzez odwiedzenie lub użytkowanie naszej Usługi, zgadzasz się na to, by prawa i przepisy Chińskiej Republiki Ludowej stanowiły podstawę interpretacji niniejszych Zasad Użytkowania lub jakiejkolwiek dysputy wynikłej między Tobą a firmą 337, niezależnie od lokalnego prawodawstwa. Jakiekolwiek roszczenia lub dysputy między Tobą a firmą 337 wynikłe całkowicie lub częściowo z użytkowania Usługi rozstrzygane będą przez sąd Dystryktu Haidian w Pekinie; oraz wyrażasz zgodę na zrzeczenie się wszelkich praw wynikłych z braku osobistego przedstawicielstwa oraz forum non conveniens zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Pekinie. Firma 337 zachowuje prawo do dowolnej zmiany niniejszych Zasad Świadczenia Usług w dowolnym czasie i bez uprzedniego poinformowania o takim zamiarze, i na Tobie polega wymóg sprawdzania niniejszych Zasad Świadczenia Usług w celu sprawdzenia czy dokonano zmian. Używanie przez Ciebie Usług firmy 337 po tym, jak wprowadzone zostaną zmiany oznaczać będzie zgodę na zmienione zasady. TY I FIRMA 337 UZGADNIACIE NINIEJSZYM, ŻE ROZSTRZYGNIĘCIE JAKICHKOLWIEK SPORÓW WYNIKŁYCH Z LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM USŁUGI ROZPOCZĄĆ SIĘ MUSI W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD WYSTĄPIENIA POWODU SPORU, W INNYM RAZIE SPÓR TEN ULEGA CAŁKOWITEMU PRZEDAWNIENIU.

Copyright © 2011 337, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
It seemed your login status got changed. Please refresh the page
Dobrze